Portal de transparència

Som una Fundació

LIMNE va ser constituïda el 24/09/2007 mitjançant escriptura pública, a l’empara de l’article 34.1 de la Constitució, constant la seua inscripció al Registre de fundacions de competència estatal per Ordre Ministerial de 07/03/2008 sent el número de registre assignat el 61.
Eixa inscripció comporta el reconeixement de l’interès general de l’entitat.

Organigrama

El màxim responsable de LIMNE és el seu Patronat, els membres del qual exerceixen el seu càrrec sense percebre cap retribució, en compliment amb el que exigeix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals a el mecenatge.
La directora gerent de LIMNE és l’encarregada de coordinar l’equip tècnic i vetlar pel compliment dels objectius fundacionals.

Ingressos 2023 (567.247,75 €)

Contractes i serveis 52%
Subvencions 39%
Convenis 7%
Donacions 2%

Despeses

Distribució per àrees de treball
0%
Restauració d’ecosistemes
0%
Voluntariat i educació ambiental
0%
Investigació i seguiments
0%
Generals, administració i comunicació

Limne està compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, centrant la nostra acció en aquells que incideixen sobre la biodiversitat associada als ecosistemes aquàtics.

6
13
14
15
17

Darreres novetats:

Més info: 635 47 57 06 – limne@limne.org