Renovem el conveni de custòdia fluvial amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica de Xúquer i Sales Tomás, directora-gerent de la Fundació Limne, han subscrit un conveni de col·laboració entre ambdues entitats, al si de la figura de la Custòdia del Territori, emparada a la Llei 42/2007, de 13 de desembre , de Patrimoni Natural i Biodiversitat. L’objecte del conveni és formalitzar l’acció col·laborativa entre ambdues entitats, per fer actuacions de manteniment, conservació, recuperació, restauració i millora del patrimoni natural i la biodiversitat, en particular, del domini públic hidràulic, així com la divulgació ambiental, mitjançant accions de voluntariat i custòdia fluvial.

La col·laboració es va iniciar mitjançant la signatura d’un conveni similar anterior, el 5 de juny de 2015, que va tenir una durada de quatre anys. Les accions de col·laboració han continuat fins ara i han consolidat una línia d’actuació estable al Pla anual de la CHX. El nou conveni que se signa té també una vigència de quatre anys, sent prorrogable al seu torn per quatre més.

Les actuacions que fonamentalment es contemplen per al desenvolupament del conveni estan directament relacionades amb el control d’espècies exòtiques invasores, la realització de plantacions amb espècies autòctones de ribera i la retirada de residus sòlids urbans, sens perjudici de les competències que en aquestes matèries poguessin correspondre a altres administracions públiques.

Si bé el conveni engloba la totalitat de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, s’establirà un Programa d’Actuacions anual, en què es detallaran els trams de les vies públiques que seran objecte d’intervenció, així com la tipologia dels treballs a realitzar, a cada cas, i fixant-se les condicions d’execució corresponents previs, si escau, els informes ambientals oportuns per part de l’autoritat competent. En particular, es fomentarà la participació d’administracions locals, empreses, ONG i ciutadania, en la conservació del domini públic hidràulic.

La Fundació Limne realitza de forma habitual diverses accions de restauració en trams fluvials de les províncies de Castelló, València i Alacant; actuacions que en el proper trienni es multiplicaran gràcies a diversos projectes que compten amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

La custòdia fluvial: un engranatge entre administracions i entitats conservacionistes

La custòdia fluvial és una modalitat de la denominada custòdia del territori, figura que introdueix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, que la defineix com el conjunt d’estratègies a través de les quals s’implica els propietaris i usuaris del territori en la conservació i l’ús dels valors i els recursos naturals. Aquesta llei també insta les administracions a fomentar acords de custòdia del territori.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer veu a la custòdia fluvial una eina propícia per assegurar la progressiva implicació de la societat civil en la protecció i defensa dels recursos naturals contribuint, de tal manera, a aconseguir dos dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua: la participació pública il?acostament al bon estat ecològic de les masses d?aigua.

La Fundació Limne atresora ja una dilatada experiència en el camp de la custòdia fluvial, involucrant la ciutadania i les administracions autonòmiques i locals en la conservació i millora dels ecosistemes fluvials.

D’altra banda, el conveni subscrit, que regula el marc d’actuació en matèria de custòdia al domini públic hidràulic, és el resultat de l’estreta col·laboració que hi ha entre les dues entitats, que comparteixen un interès mutu per la protecció dels ecosistemes aquàtics el àmbit territorial dactuació comparteixen.