Guia de bones pràctiques en Sèquies

Guia de bones pràctiques en Sèquies

La Guia de Bones Pràctiques ha estat un encàrrec del Consell de l’Horta, on hem generat un document de 124 pàgines que recull l’esperit de la Llei de l’Horta quant al foment i protecció dels caixers tradicionals o el paper de les séquies com a corredors ecològics i entramat d’infraestructura verda. Inclou tota una sèrie de recomanacions amb el doble objectiu de fixar criteris bàsics i comuns a l’hora de planificar el manteniment d’estes infraestructures i, alhora, compendiar mesures correctores per millorar les ja existents.

La guia de bones pràctiques, per tant, s’encara al compliment del Pla d’Acció Territorial i fa incís en metodologies basades en la bioenginyeria. Este enfocament també rig en l’apartat dedicat als filtres verds. La guia, en general, vol confluir amb la Llei de l’Horta de València, que destaca la configuració de l’entramat territorial de les séquies com un espai viu i sostenible des de la triple dimensió econòmica, ambiental i social, apostant pel manteniment del sistema de reg tradicional per gravetat com a element substancial de l’Horta o la incorporació d’este espai i de les seues connexions territorials externes a la infraestructura verda de l’àrea metropolitana de València.

Hem prestat especial atenció a allò desglossat a l’article Article 67 del decret del Pla d’Acció Territorial, que establix que les séquies podran ser objecte de millora o condicionament, amb el compliment, entre d’altres, de certs requisits i condicionants.

També s’ha considerat necessari establir, dins la guia, protocols per a la gestió d’espècies de flora i fauna invasora que puguen afectar l’entramat de les sèquies, d’acord amb allò desglossat a l’ORDRE 10/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els annexos del Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell, pel qual s’aproven mesures per al control d’espècies exòtiques invasores en la Comunitat Valenciana, i es regulen les condicions de tinença d’espècies animals exòtiques invasores.